Izbirajo, testirajo in svetujejo strokovnjaki estetike Nobilis

PRAVILA NAGRADNE IGRE Osvojite darilni bon za pregled pri estetskem kirurgu

PRAVILA NAGRADNE IGRE “Osvojite darilni bon za pregled pri estetskem kirurgu”
SPLOŠNI POGOJI
1. ČLEN
Navedena pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri ”osvojite darilni bon za pregled pri estetskem kirurgu!” (v besedilu: nagradna igra).

Organizator nagradne igre je družba Poliklinika NOBILIS, Poliklinika Nobilis d.o.o., Pohorska ulica 21B, 2000 Maribor, DŠ: SI98579355 (v nadaljevanju organizator).

Pravila nagradne igre bodo objavljena pred začetkom nagradne igre na uradni internetni strani organizatorja (https://www.nobilis.si)

S pravili se določajo pogoji organiziranja nagradne igre (v nadaljevanju pravila). Vsi prijavljeni uporabniki na e-novice so seznanjeni in se strinjajo s splošnimi pogoji iz Pravil.

Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE
2. ČLEN
Namen nagradne igre je promocija podjetja in povečanje njegove prodaje skozi vse prodajne kanale. Nagradna igra poteka v obdobju od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021, do 23:59 ure.

POGOJI SODELOVANJA
3. ČLEN
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, s prebivališčem ali prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so bile v obdobju trajanja nagradne igre prijavljene na naše e-novice. Mlajši od 18 let lahko v natečaju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Mladoletne osebe so lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre na zahtevo organizatorja dolžne predložiti pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za njihovo sodelovanje v nagradni igri. V kolikor soglasja ne predložijo, ima organizator pravico, da jih brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz nagradne igre.

Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, lahko taka oseba sodeluje v nagradni igri, če zakonski zastopnik ali skrbnik mladoletne osebe sprejme nagrado v imenu mladoletnega dobitnika in v kolikor se strinja s pravili nagradne igre. Ob prevzemu nagrade mora biti ob mladoletnem dobitniku prisoten tudi zakonski zastopnik ali skrbnik. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade.

S prijavo v nagradno igro se mora sodelujoči tudi prijaviti na prejemanje naših e-novic (pogoji in pravila). V kolikor teh informacij ne želi prejemati, se preprosto odjavi s klikom na odjavni link, ki se nahaja v e-pošti.

Za prijavo v nagradno igro se lahko uporabi isti e-poštni naslov samo enkrat. Vse prijave z e-poštnim naslovom, ki so že prijavljene v nagradno igro, bodo avtomatsko zavrnjene. S prijavo v nagradno igro dovolite, da vas Nobilis kontaktira preko e-pošte z informacijami, ki so povezane z nagradno igro in aktualnimi ponudbami.

Organizator bo zbiral in obdelal osebne podatke sodelujočih v namen izvajanja nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri oz. s prijavo sodelujoči daje privolitev za obravnavo svojih podatkov v namen nagradne igre. Več o obdelavi osebnih podatkov glej 10. člen teh pravil.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni organizatorja, kot tudi ne ožji člani družine. Pod pojmom ožji člani družine se smatrajo starši, bratje, sestre, zakonski partnerji, otroci, posvojeni otroci, vnuki kot tudi vsi člani skupnega gospodinjstva.

Dobitniki nagrad bodo zagotovili vse informacije in dokumente, potrebne za izpolnitev pravil in drugih zadevnih zakonov, sicer niso upravičeni do prejema nagrade.

NAČIN SODELOVANJA
4. ČLEN
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Organizator nagradne igre bo na spletni strani uporabnike pozval k sodelovanju v nagradni igri, kjer se morajo novi uporabniki za sodelovanje prijaviti z veljavnim e-poštnim naslovom.

Izmed vseh prijavljenih uporabnikov oziroma prejemnikov e-novic (tako obstoječih kot novo registriranih) bo organizator nagradne igre v obdobju od 1. 12. 2020 do vključno 31. 5. 2021 vsak mesec naključno izžrebal dva dobitnika s pomočjo aplikacije https://chrome.google.com/webstore/detail/random-number-generator.

Vsak na novo in že registirani prejemnik e-novic dobi s prijavo svojo številko. Številke se dodeljujejo glede na vrstni red registracije oziroma prijave na e-novice (primeroma torej: prvi prijavljeni dobi številko 1, drugi prijavljeni dobi številko 2, in po tem vzorcu ostali). Aplikacija bo naključno izbrala številko. Tisti sodelujoči, ki bo imel dobitno številko bo prejel nagrado oziroma bo dobitnik.

Žrebanje se bo izvedlo vsak mesec, pri čemer bodo v žreb vključeni vsi, ki se bodo do zadnjega dne v mesecu prijavili na e-novice.

NAGRADNI FOND
5. ČLEN
Nagradni fond je: 12 x darilni bon za pregled pri estetskem kirurgu.

Vrednost nagradnega fonda je 600 eur.

1. KROG: V ŽREBU SODELUJEJO VSI PRIJAVLJENI NA E-NOVICE DO VKLJUČNO 31. 12. 2020: 2X DARILNI BON ZA BREZPLAČNI PREGLED
2. KROG: V ŽREBU SODELUJEJO VSI PRIJAVLJENI NA E-NOVICE DO VKLJUČNO 31. 1. 2021: 2X DARILNI BON ZA BREZPLAČNI PREGLED
3. KROG: V ŽREBU SODELUJEJO VSI PRIJAVLJENI NA E-NOVICE DO VKLJUČNO 28. 2. 2021: 2X DARILNI BON ZA BREZPLAČNI PREGLED
4. KROG: V ŽREBU SODELUJEJO VSI PRIJAVLJENI NA E-NOVICE DO VKLJUČNO 31. 3. 2021: 2X DARILNI BON ZA BREZPLAČNI PREGLED
5. KROG: V ŽREBU SODELUJEJO VSI PRIJAVLJENI NA E-NOVICE DO VKLJUČNO 30. 4. 2021: 2X DARILNI BON ZA BREZPLAČNI PREGLED
6. KROG: V ŽREBU SODELUJEJO VSI PRIJAVLJENI NA E-NOVICE DO VKLJUČNO 31. 5. 2021: 2X DARILNI BON ZA BREZPLAČNI PREGLED
Darilni bon se lahko izkoristi v vseh ambualntah Nobilis v Republiki Sloveniji v roku 90 (devetdeset) dni od datuma označenega na bonih. Darilnega bona ni mogoče izkoristiti za drugo storitev. Osvojene nagrade ni mogoče zamenjati za denarno protivrednost. Po podelitvi nagrade pa jo lahko dobitnik preda tretji osebi.

Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Akontacija dohodnine v celoti bremeni organizatorja. Organizator plača akontacijo dohodnine, ko nagrajenec prevzame nagrado. Morebitno doplačilo dohodnine po letni dohodninski odločbi bremeni nagrajenca. Akontacija davka se obračuna le za nagrade, ki presegajo 42 EUR.

IZBIRA DOBITNIKA
6. ČLEN
Strokovna komisija bo prek spletne strani izvedla naključno žrebanje dobitnika
https://chrome.google.com/webstore/detail/random-number-generator.

Po koncu nagradne igre se bo spisal zapisnik, ki bo vseboval kraj in čas, imena in priimke članov komisije, način izbora dobitnika, podatke o dobitniku (ime in priimek ter naslov) ter naziv in vrednost nagrade osvojenega dobitnika. Zapisnik ima uraden in obvezujoč pomen za vse sodelujoče v nagradni igri.

Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme eno nagrado (in organizator nagradne igre žrebanje ponovi).

OBJAVA IN OBVEŠČANJE DOBITNIKOV
7. ČLEN
Informacijo o prejeti nagradi bodo nagrajenci prejeli po koncu žrebanja na svoj elektronski naslov, v roku 14 koledarskih dni po prejemu obvestila se morajo javiti organizatorju z zahtevanimi podatki, da jim lahko vročimo nagrado. Na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov bodo tudi objavljeni na spletni strani https://www.nobilis.si. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, kadar se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca in/ali kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih.

Nagrada bo dobitniku izročena po pošti najkasneje 30 (trideset) dni od dneva telefonskega in/ali pisnega obvestila o prejemu nagrade. Če dobitnik nagrade ne prevzame v roku, ki je naveden v tem členu, izgubi pravico do nagrade. Komisija lahko v tem primeru izbere nadomestnega nagrajenca, po enakem načinu izbora kot to izhaja iz 6. člena teh pravil.

V primeru, da dobitnik iz kakršnega koli razloga ne more osebno prevzeti nagrado, bo organizator nagrado predal tretji osebi, ki na podlagi overjenega pooblastila pri notarju prevzema nagrado v imenu dobitnika.

Dobitnik nagrade se mora izkazati kot upravičeni prejemnik nagrade, in sicer z osebnim dokumentom ter v kolikor gre za mladoletno osebo tudi z dokazili, kot jih predvideva četrti odstavek 3. člena teh pravil.

8. ČLEN
S sodelovanjem v nagradni igri dobitnik pristane, da se, v kolikor postane dobitnik nagrade, njegovo ime in priimek lahko javno objavi na spletni strani.

Organizator ni odgovoren za točnost kontaktnih podatkov, ki jih je posredoval dobitnik. S prevzemom/dostavo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do dobitnika.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge izdelke. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

KONČNE DOLOČBE
9. ČLEN
Pravila bodo uradno objavljena na uradni spletni strani organizatorja. Na zahtevo se pravila lahko dobijo na vpogled na sedežu organizatorja, Poliklinika Nobilis, Pohorska ulica 21b, 2000 Maribor.

10. ČLEN
Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren oz. katere ni mogel preprečiti, odstraniti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni na uradni spletni strani organizatorja http://www.nobilis.si.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

1. se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
2. se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
3. se tudi po obvestilu dobitnikov ter ustreznih rezervnih dobitnikov nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.
4. Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do dobitnika na podlagi teh pravil. Dobitnik pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradnega natečaja . Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.

Nagrajenec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-mail, gsm telefonska številka, davčna številka in kopija osebnega dokumenta) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradnega natečaja (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava potrošnika, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov, kar bo potrdil s klikom pred prijavo v nagradni igri. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da organizatorju na elektronski naslov info@nobilis.si pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov oziroma, da se enostavno odjavite od prejemanja e-novic.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradnega natečaja, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvez z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v nagradnem natečaju izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator nagradnega natečaja tudi osebne podatke teh nagrajencev izbrisal, razen v kolikor ne bi obstajal druga pravna podlaga za hrambo le teh.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke sodelujočih ne obdeluje oz. izvaja določena opravila v zvezi obdelavo le-teh nobena druga pravna ali fizična oseba.

Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na povezavi: https://nobilis.si

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju predložila izpolnjeno potrdilo o prejeti nagradi v skladu s temi pravili.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem. Organizator ni odgovoren za nobene okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.nobilis.si, omrežja, telefonskih linij ali drugih oblik komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile sprejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

ČLEN 11.
Sodelujoči v nagradni igri sprejemajo pravila in obveznosti iz navedenih pravil. Pravila stopajo v veljavo z dnevom odločitve in se začnejo uporabljati z dnevom začetka Nagradne igre.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@nobilis.si.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Maribor, dne 20.11. 2020, dopolnjeno.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.